Zaštita ličnih podataka

Dodeljujem kompaniji MAXIN’S People Slovakia, d.o.o. sa sedištem Bajkalská 22, 821 09 Bratislava, ID: 50 657 160, (u daljem tekstu „Operator“) saglasnost za obradu ličnih podataka navedenih u obrascu, u  profesionalnoj biografiji, ličnom upitniku i ličnim podacima dobijenim tokom ličnog intervjua, kako bi se procenila podobnost kandidata da popuni traženo radno mesto. Svrha obrade ličnih podataka od strane operatera je pružanje kadrovskog i poslovnog savetovanja za lica čiji se podaci obrađuju, posebno u svrhu posredovanja pri zapošljavanju kod drugog poslodavca (primalac).

Zainteresovan sam za  slanje redovnih ponuda za posao (Newsletter) za vrstu posla koju sam odabrao, putem unesene e-mail adrese ili putem SMS-a.

Uslovi za obradu ličnih podataka

Pravni okvir za obradu ličnih podataka je Zakon br. 18/2018 Zbirke O zaštiti ličnih podataka, sa izmenama i dopunama (u daljem tekstu: „Zakon o zaštiti ličnih podataka“) i Uredba Evropskog parlamenta i Saveta (EU) 2016/679, koji posebno određuju zaštitu prava fizičkih lica od neovlašćenog mešanja u njihov privatni život u obradi njihovih ličnih podataka, prava, obaveze i odgovornosti u obradi ličnih podataka fizičkih lica.

Svrha obrade ličnih podataka od strane operatera je da pruži kadrovsko i poslovno savetovanje za predmetno lice, i to naime u svrhu posredovanja zapošljavanja kod drugog poslodavca (primaoca) ili  privremenog dodeljivanja  poslodavcu koji nudi mogućnost zapošljavanja za zaposlene preko agencija. U tu svrhu, dotično lice je obavezno da obavesti operatera o svim promenama dostavljenih ličnih podataka u  roku od 14 dana od dana promene.

Operater će, u okviru određene svrhe, obrađivati podatke o identitetu dotičnog lica (titula, ime, prezime), podatke o trajnom i privremenom nastanjenju lica (adresa, kućni broj, naselje, poštanski broj i država), podatke o nacionalnosti, fotografiju, kontakt (telefon, e-mail), podatke o dostignutom obrazovanju (stručna sprema, obrazovna institucija, period studija, godina završetka studija, akademska titula), podatke o prethodnim zaposlenjima (vrsta posla, poslodavci), podatke o kvalifikacijama i veštinama (stručni ispiti, sertifikati, vozačka dozvola), očekivanja kandidata u odnosu na traženo radno mesto ili obavljani posao, datum početka i očekivane uslove zarade.

Pravni osnov za obradu ličnih podataka je  pristanak dotičnog subjekta dodeljen putem registracije na web stranici operatera koji je zabeležen elektronskim sredstvima, ili pisana saglasnost  za pristup i pružanje ličnih podataka iz informacionog sistema kompanijama u  grupi Maxins i drugim subjektima (primaocima), naime potencijalnim poslodavcima, uključujući subjekte u državama članicama Evropske unije,  i to isključivo u odnosu na gore definisanu svrhu obrade. Dotično lice se slaže sa prekograničnim tokom ličnih podataka i time sa pružanjem i pristupom ovih ličnih podataka u države članice Evropske unije.      

Dotično lice prima k znanju da će u slučaju uspešnog posredovanja pri zapošljavanju od strane operatera njegovi lični podaci biti dati takođe Centru za rad, socijalno staranje i porodicu Republike Slovačke u skladu sa odredbom Čl. 31 ods. 1 alineja e) Zakona br. 5/2004 Zbirke o uslugama zapošljavanja, sa izmenama i dopunama.

Dotično lice ima u skladu sa odredbama o zaštiti ličnih podataka:      

  1. pravo na pružanje informacija o vrsti, strukturi i toku njihove obrade ličnih podataka,
  2. pravo da zahteva od operatera pristup ličnim podacima
  3. pravo na ispravke ličnih podataka,
  4. pravo da povuče saglasnost za obradu ličnih podataka koju je dotično lice prethodno operateru dodelilo,
  5. pravo pokrenuti postupak prema Članu 100 Zakona o zaštiti ličnih podataka,
  6. pravo na brisanje ili ograničavanje obrade ličnih podataka,
  7. pravo na prigovor na obradu ličnih podataka kao i pravo na prenosivost ličnih podataka,

Zabranjuje sa obrada posebnih kategorija ličnih podataka. Posebne kategorije ličnih podataka su podaci koji otkrivaju rasno ili etničko poreklo, političko mišljenje, verska opredeljenja, filozofska uverenja, članstvo u sindikatima, genetske podatke, biometrijske podatke, zdravstvene podatke ili podatke koji se odnose na seksualni život ili seksualnu orijentaciju fizičkog lica.

U obradi osobnih podataka može se koristiti u svrhe identifikacije fizičkog lica opšte upotrebljivi identifikator samo ako je njegova upotreba neophodna za postizanje zadate svrhe obrade. Saglasnost za obradu opšte upotrebljivog identifikatora mora biti izričita i ne sme biti isključena posebnim propisom, ako se obrađuje na pravnom osnovu pristanka dotičnog lica. Objavljivanje opšte upotrebljivog identifikatora je zabranjeno; ovo se ne primenjuje ako dotično lice objavi opšte upotrebljivi identifikator samo.

Operater je dužan da čuva poverljivost ličnih podataka koje obrađuje. Obaveza poverljivosti se nastavlja i nakon prestanka obrade ličnih podataka. Operater se obavezuje da zaštiti lične podatke zaposlenog, spreči neovlašćeni pristup istim, i nakon isteka perioda čuvanja koji je naložen zakonom, ili prestanka svrhe njihove obrade, obezbedi njihovu naknadnu likvidaciju (brisanje).

Dotično lice ima pravo da operater, bez nepotrebnog odlaganja, ispravi netačne lične podatke koji se na njega odnose. S obzirom na svrhu obrade ličnih podataka, dotično lice ima pravo da dopuni nepotpune lične podatke. Dotično lice ima pravo na to da operater bez nepotrebnog odlaganja izbriše lične podatke, koji se na lice odnose, i relevantni subjekat je obavezan bez nepotrebnog odlaganja izbrisati lične podatke, ako

obrada ličnih podataka je u suprotnosti sa principima obrade ličnih podataka,

obrada ličnih podataka je u suprotnosti sa zahtevima za obradu posebnih kategorija ličnih podataka

brisanje ličnih podataka je neophodno u svrhu ispunjavanja obaveza iz ovog zakona, posebnog propisa ili međunarodnog ugovora kojim se Republika Slovačka obavezala.

Podaci operatera za kontakt:
Bajkalská 22,
Bratislava- mestská časť Ružinov,
82109

Ovim vam saopštavamo, da nadzor nad obradom podataka o ličnosti u našem društvu obezbeduje firma EuroTRADING s.r.o., i to u skladu s članom 44. zakona br. 18/2018 Z.z. i članom 37. UREDBE EVROPSKOG PARLAMENTA I VEĆA (EU) 2016/679. nam pruža odgovorno lice, koje možete kontaktirati na adresi zo@eurotrading.sk.

Više informacija možete da pročitata ovde: www.eurotrading.sk/zo

 

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com