Odrádza ťa dochádzanie za prácou? Tak požiadaj o príspevok

Hľadáš si prácu  v inom meste ako je tvoje trvalé alebo prechodné bydlisko? Máš problém si zohnať prácu v blízkosti domova, alebo ťa motivuje vyššie platové ohodnotenie? Máme tu riešenie! Vedel si, že existuje príspevok na dochádzku za prácou? Ako ho získať ti poradíme v tomto článku…

Kedy môžeš požiadať o príspevok?

 • pokiaľ si bol uchádzačom o zamestnanie vedeným v evidencii uchádzačov o zamestnanie najmenej tri mesiace
 • z evidencie uchádzačov o zamestnanie ťa vyradili z dôvodu vzniku pracovného pomeru alebo obdobného pracovného vzťahu, s výnimkou dohody o vykonaní práce, dohody o pracovnej činnosti, dohody o brigádnickej práci študentov

Ako dlho môžem poberať príspevok?

 • najviac šesť mesiacov od nástupu do zamestnania

Kto poskytuje príspevok?

 • poskytuje ho úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, v ktorého evidencii si bol vedený ako uchádzač o zamestnanie
 • príspevok sa poskytuje na základe písomnej dohody o poskytnutí príspevku uzatvorenej medzi úradom a zamestnancom
 • o príspevok musíš požiadať najneskôr do 30 kalendárnych dní od nástupu do zamestnania

Akým spôsobom môžem predložiť žiadosť o príspevok spolu s prílohami?

 • osobne, prostredníctvom druhej osoby, poštou (doporučene), elektronicky (s elektronickým podpisom)
 • rozhodujúci je deň doručenia žiadosti

Aké podmienky musím splniť, aby mi boli náhrady preplatené?

 • musíš preukázať všetky cestovné náklady preukázané zakúpenými cestovnými lístkami, alebo vytlačeným dokladom
 • budú ti preplatené náhrady pri využití hromadných dopravných prostriedkov, medzi ne patrí autobusová, mestská hromadná, medzimestská autobusová doprava, medzinárodná autobusová doprava a vlaková doprava (expresný vlak, Euro City, Inter City – 2. trieda, vrátane zakúpenej miestenky)
 • medzi hromadné dopravné prostriedky nepatrí taxislužba ani osobné motorové vozidlo
 • akceptujú sa jednorazové cestovné lístky, cestovné lístky zakúpené cez internet, elektronické mobilné internetové lístky, SMS lístky a predplatné cestovné lístky (mesačník, týždenník)
 • na cestovných lístkoch musí byť vyznačený dátum kúpy alebo uskutočnenej cesty z miesta bydliska do zamestnania (jednosmerná alebo spiatočná cesta)

Za akých okolností sa príspevok neposkytuje?

 • pokiaľ miesto výkonu práce uvedené v zmluve je vrámci jednej obce, v ktorej má zamestnanec prechodné alebo trvalé bydlisko
 • pokiaľ miesto výkonu práce uvedené v zmluve je vzdialené menej ako 5 km od prechodného alebo trvalého bydliska zamestnanca

Od čoho závisí výška príspevku?

 • v závislosti od vzdialenosti miesta trvalého pobytu alebo od miesta prechodného pobytu ku miestu výkonu zamestnania zamestnanca a počtu odpracovaných dní
 • príspevok sa poskytuje vo výške maximálne 200 eur na kalendárny mesiac
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com