MAXIN’S XMAS SÚŤAŽ! Kniha, ktorá už motivovala milióny ľudí, môže byť aj tvojím vianočným darčekom

MAXIN’S XMAS SÚŤAŽ!

K Vianociam neodmysliteľne patria aj darčeky a potreba obdarovať druhých. Preto sme pre vás vymysleli túto súťaž o knihu, ktorá sa aj tebe môže stať motiváciou k novému roku a napomôže ti tak k zmene, ku ktorej si sa možno doposiaľ neodhodlal.

Forrest Gump patrí podľa nás k najinšpiratívnejším osobnostiam a je dôkazom, že v živote môžeme dosiahnuť všetko, čo si zaumienime.

K čítaniu neodmysliteľne patrí aj MAXIN’S šálka horúceho čaju a záložka do knižky z našej dielne. 

„Máma vždycky žíkala, že zázraky se dějí každý den. Někto tomu nevěří, přesto je to tak!“ Forrest Gump

Vianoce sú časom zázrakov, preto obdaruj seba, alebo svojho blízkeho…

Štatút súťaže 

I. Usporiadatelia súťaže

Odsek 1: Usporiadateľom súťaže (ďalej len „Súťaž“) je Spoločnosť MAXIN’S GROUP,s.r.o., so sídlom Bajkalská 22, Bratislava- mestská časť Ružinov, 82109, Slovenská republika, IČO:
2023631423, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,  (ďalej len „Usporiadateľ“).

II. Termín a miesto konania súťaže

Odsek 1: Súťaž prebieha od vyhlásenia 11.12.2018 do 18.12.2018 do 14.00 hod.

Odsek 2: Súťaž prebieha na sociálnej sieti Facebook:

https://goo.gl/Fy5SnX

III. Podmienky účasti v súťaži

Odsek 1: Súťaž je určená pre všetkých užívateľov sociálnej siete Facebook (ďalej len „užívatelia“) s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky alebo Českej republiky. Zapojením sa do súťaže užívateľ súhlasí s jej podmienkami a týmto štatútom.

Odsek 2: Podmienky pre účasť v súťaži: Mať osobný profil na sociálnej sieti Facebook.

Odsek 3: Účasťou v súťaži dáva súťažiaci súhlas v zmysle § 7 ods. 1,2 zák. .č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov so spracovaním jeho osobných údajov pre účely vyhodnotenia súťaže a informovaní o výhre.

Odsek 4: Usporiadateľ Súťaže nezodpovedá za prípadnú technickú chybu, poškodenie či zničenie databázy súťažných profilov či ich častí v rámci elektronickej registrácie do súťaže.

Odsek 5: Z účasti v Súťaži sú vylúčení zamestnanci Usporiadateľa a osoby im blízke. V prípade, že sa výhercom stane osoba, ktorá je zamestnancom uvedených spoločností, alebo osoba jej blízka, výhra sa neodovzdá a prepadá v prospech Usporiadateľa súťaže. V prípade, ak takáto osoba už výhru prevzala, je povinná túto výhru Usporiadateľovi bezodkladne na základe písomnej výzvy Usporiadateľa súťaže vrátiť, respektíve nahradiť Usporiadateľovi súťaže plnú hodnotu príslušnej výhry.

IV. Pravidlá súťaže Odsek 1:Úlohou súťažiaceho je sledovať facebookovu stránku MAXIN’S GROUP,s.r.o., dať „Páči sa mi to“ pre túto stránku, dať „Páči sa mi to“ na súťažný príspevok a odpovedať formou komentára na otázku: Ktorá je tvoja najobľúbenejšia kniha? Po splnení podmienok, bude súťažiaci zaradený do súťaže o spomínanú knihu Forrest Gump, MAXIN’S šálku a záložku do knihy z našej dielne.

Výherca je vyžrebovaný náhodne a vyberá ho zástupca usporiadateľa súťaže.

Odsek 2: Účasťou v Súťaži súťažiaci potvrdzuje znalosť a súhlas s týmito pravidlami súťaže.

V. Ceny

Odsek 1: Cenu do súťaže zabezpečuje a odovzdá Usporiadateľ. V rámci súťaže je možné získať

 Knihu Forrest Gump, MAXIN’S šálku a záložku do knihy z našej dielne.

Výhra zahŕňa:

  • Kniha Forrest Gump 1 ks
  • MAXIN’S šálka 1ks
  • Záložka do knihy 1ks 

Odsek 2: Výherca súťaže bude informovaný o výhre pod súťažným príspevkom na profile Facebook 

https://goo.gl/Fy5SnX

a to najneskôr do 2 dní po skončení súťaže. Výherca bude vyzvaný ku kontaktu prostredníctvom súkromnej správy.

VI. Určenie výhercu

Odsek 1: Určenie výhercu súťaže prebehne do dvoch dní po skončení súťaže.

Odsek 2: Výhercovi, po zaslaní kontaktných údajov, bude cena preposlaná formou doporučenej poštovej zásielky na kontaktné údaje poskytnuté výhercom.

Odsek 3: Kontaktné údaje v rozsahu meno, priezvisko, e-mail a telefónne číslo je výherca povinný dodať organizátorovi Súťaže prostredníctvom súkromnej správy na sociálnej sieti Facebook najneskôr do 1 pracovného dňa od zaslania vyrozumenia o získaní výhry, ktoré mu bude zaslané prostredníctvom súkromnej správy na sociálnej sieti Facebook.

Ak do tejto doby súťažiaci kontaktné údaje nedodá alebo nebudú kompletné, prebehne opätovné žrebovanie a výhra bude postúpená novému výhercovi.

Odsek 4: Právo na výhru nie je možné previesť na inú osobu.

Odsek 5: Usporiadateľ si vyhradzuje právo výhru uvedenú v tomto štatúte nahradiť výhrou obdobného typu a hodnoty v prípade, že z objektívnych dôvodov nebude možné sľúbenú výhru zabezpečiť bez vynaloženia neprimeraného úsilia.

Odsek 6: Výhra nie sú právne vymáhateľná. Výhru nie je možné preplatiť v hotovosti. Neprevzatá výhra prepadá Usporiadateľovi.

Odsek 7: Súťažiaci, ktorí zverejnia vulgárny, či v inom ohľade (podľa uváženia Usporiadateľa súťaže) dobrým mravom odporujúci súťažný príspevok, budú bez ďalšieho upozornenia zo Súťaže vylúčení a ich príspevky budú zablokované. Rovnakým spôsobom sa bude postupovať aj pri súťažiacich, ktorí akýmkoľvek spôsobom porušia pravidlá tejto súťaže.

VII. Záverečné ustanovenia

Odsek 1: Hra nie je žiadnym spôsobom riadená alebo inak prepojená so spoločnosťou Facebook. Súťažiaci súhlasí so štatútom súťaže a vedome poskytuje svoje údaje Usporiadateľovi súťaže, a nie spoločnosti Facebook. Informácie, ktoré súťažiaci poskytne, budú použité na kontaktovanie výhercu a marketingové účely. Usporiadateľ súťaže nehradí Účastníkom žiadne náklady, či prípadnú škodu, ktoré týmto vzniknú v súvislosti s ich účasťou v súťaži, resp. v súvislosti s výhrou v súťaži.

Odsek 2: Usporiadateľ si vyhradzuje právo vylúčiť zo súťaže hráčov, ktorých aktivita naznačuje podvodné, podozrivé alebo neštandardné správanie.

Odsek 3: Usporiadateľ súťaže si vyhradzuje právo zmeniť štatút súťaže alebo súťaž ukončiť podľa vlastného uváženia.

V Bratislave, 11. 12. 2018 o 13,00 hod 

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com