MAXIN’S súťaž o smart hodinky XIAOMI AMAZFIT

ŠTATÚT SÚŤAŽE

I. Usporiadatelia súťaže

Odsek 1: Usporiadateľom súťaže (ďalej len „Súťaž“) je Spoločnosť MAXIN’S GROUP, s.r.o., so sídlom Bajkalská 22, Bratislava- mestská časť Ružinov, 82109, Slovenská republika, IČO: 2023631423, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, (ďalej len „Usporiadateľ“).

II. Termín a miesto konania súťaže

Odsek 1: Súťaž prebieha od vyhlásenia 27.1.2021 do 10.2.2021 o 13.00 hod.

Odsek 2: Súťaž prebieha na sociálnej sieti Facebook: https://lnk.sk/bji6

 

III. Podmienky účasti v súťaži

Odsek 1: Súťaž je určená pre všetkých užívateľov sociálnej siete Facebook (ďalej len „užívatelia“) s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky alebo Českej republiky. Zapojením sa do súťaže užívateľ súhlasí s jej podmienkami a týmto štatútom.

Odsek 2: Podmienky pre účasť v súťaži: Mať osobný profil na sociálnej sieti Facebook.

Odsek 3: Účasťou v súťaži dáva súťažiaci súhlas v zmysle § 7 ods. 1,2 zák. .č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov so spracovaním jeho osobných údajov pre účely vyhodnotenia súťaže a informovaní o výhre.

Odsek 4: Usporiadateľ súťaže nezodpovedá za prípadnú technickú chybu, poškodenie či zničenie databázy súťažných profilov či ich častí v rámci elektronickej registrácie do súťaže.

Odsek 5: Z účasti v súťaži sú vylúčení interný zamestnanci usporiadateľa a osoby im blízke. V prípade, že sa výhercom stane osoba, ktorá je interným zamestnancom uvedených spoločností, alebo osoba jej blízka, výhra sa neodovzdá a prepadá v prospech usporiadateľa súťaže. V prípade, ak takáto osoba už výhru prevzala, je povinná túto výhru usporiadateľovi bezodkladne na základe písomnej výzvy Usporiadateľa súťaže vrátiť, respektíve nahradiť usporiadateľovi súťaže plnú hodnotu príslušnej výhry.

IV. Pravidlá súťaže

Odsek 1: Úlohou súťažiaceho je sledovať facebookovu stránku MAXIN’S GROUP,s.r.o., dať „Páči sa mi to“ pre túto stránku, dať „Páči sa mi to“ na súťažný príspevok a odpovedať formou komentára na otázku:

Aký je tvoj novoročný cieľ, čo by si rád zmenil v roku 2021? Máš ambície stať sa modelom/modelkou, mať na bruchu vysnívaný pekáč buchiet, ovládať 300 jazykov, pokoriť svojho šéfinka, alebo iné? 

Výherca je vyžrebovaný náhodne a vyberá ho zástupca usporiadateľa súťaže.

Odsek 2: Účasťou v súťaži súťažiaci potvrdzuje znalosť a súhlas s týmito pravidlami súťaže.

V. Ceny

Odsek 1: Cenu do súťaže zabezpečuje a odovzdá usporiadateľ. V rámci súťaže je možné získať smarthodinky.
Výhra zahŕňa:

  • Xiaomi Amazfit GTR 42mm Black 

Odsek 2: Výherca súťaže bude informovaný o výhre pod súťažným príspevkom na profile https://lnk.sk/bji6, a to najneskôr do 2 dní po skončení súťaže. Výherca bude vyzvaný ku kontaktu prostredníctvom súkromnej správy.

VI. Určenie výhercu

Odsek 1: Určenie výhercu súťaže prebehne do dvoch dní po skončení súťaže.

Odsek 2: Výhercovi, po zaslaní kontaktných údajov, bude cena preposlaná formou doporučenej poštovej zásielky na kontaktné údaje poskytnuté výhercom.

Odsek 3: Kontaktné údaje v rozsahu meno, priezvisko, e-mail a telefónne číslo je výherca povinný dodať organizátorovi Súťaže prostredníctvom súkromnej správy na sociálnej sieti Facebook najneskôr do 1 pracovného dňa od zaslania vyrozumenia o získaní výhry, ktoré mu bude zaslané prostredníctvom súkromnej správy na sociálnej sieti Facebook.

Ak do tejto doby súťažiaci kontaktné údaje nedodá alebo nebudú kompletné, prebehne opätovné žrebovanie a výhra bude postúpená novému výhercovi.
Odsek 4: Právo na výhru nie je možné previesť na inú osobu.

Odsek 5: Usporiadateľ si vyhradzuje právo výhru uvedenú v tomto štatúte nahradiť výhrou obdobného typu a hodnoty v prípade, že z objektívnych dôvodov nebude možné sľúbenú výhru zabezpečiť bez vynaloženia neprimeraného úsilia.

Odsek 6: Výhra nie sú právne vymáhateľná. Výhru nie je možné preplatiť v hotovosti. Neprevzatá výhra prepadá Usporiadateľovi.

Odsek 7: Súťažiaci, ktorí zverejnia vulgárny, či v inom ohľade (podľa uváženia usporiadateľa súťaže) dobrým mravom odporujúci súťažný príspevok, budú bez ďalšieho upozornenia zo súťaže vylúčení a ich príspevky budú zablokované. Rovnakým spôsobom sa bude postupovať aj pri súťažiacich, ktorí akýmkoľvek spôsobom porušia pravidlá tejto súťaže.

VII. Záverečné ustanovenia

Odsek 1: Hra nie je žiadnym spôsobom riadená alebo inak prepojená so spoločnosťou Facebook. Súťažiaci súhlasí so štatútom súťaže a vedome poskytuje svoje údaje usporiadateľovi súťaže, a nie spoločnosti Facebook. Informácie, ktoré súťažiaci poskytne, budú použité na kontaktovanie výhercu a marketingové účely. Usporiadateľ súťaže nehradí účastníkom žiadne náklady, či prípadnú škodu, ktoré týmto vzniknú v súvislosti s ich účasťou v súťaži, resp. v súvislosti s výhrou v súťaži.

Odsek 2: Usporiadateľ si vyhradzuje právo vylúčiť zo súťaže hráčov, ktorých aktivita naznačuje podvodné, podozrivé alebo neštandardné správanie.

Odsek 3: Usporiadateľ súťaže si vyhradzuje právo zmeniť štatút súťaže, alebo súťaž ukončiť podľa vlastného uváženia.

V Bratislave, 27.1.2021 o 10:00 hod.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com