Ochrana osobních údajů

 

Společnosti MAXIN’S People Slovakia, s. r. o., se sídlem Bajkalská 22, 821 09 Bratislava, IČO: 50 657 160, (dále jen správce“) uděluji souhlas se zpracováním osobních údajů uvedených ve formuláři, v profesním životopise, osobním dotazníku, a osobních údajů získaných při osobním pohovoru za účelem posouzení vhodnosti uchazeče pro obsazení požadované pracovní pozice. Účelem zpracování osobních údajů správcem je poskytování personálního a kariérního poradenství pro subjekt údajů, a to zejména za účelem zprostředkování zaměstnání u jiného zaměstnavatele (příjemce).

Mám zájem o zasílání pravidelných nabídek práce (bulletin) na mnou vybraný druh práce prostřednictvím zadané e-mailové adresy nebo formou SMS zpráv.

Podmínky zpracování osobních údajů

Právní rámec zpracování osobních údajů tvoří zákon č. 18/2018 Z.z. o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, které upravují zejména ochranu práv fyzických osob před neoprávněným zasahováním do jejich soukromého života při zpracování jejich osobních údajů, práva, povinnosti a odpovědnost při zpracování osobních údajů fyzických osob.

Účelem zpracování osobních údajů správcem je poskytování personálního a kariérního poradenství pro subjekt údajů, a to zejména za účelem zprostředkování zaměstnání u jiného zaměstnavatele (příjemce) nebo dočasného přidělení k zaměstnavateli, který nabízí pracovní příležitosti pro agenturní zaměstnance. Za tímto účelem je subjekt údajů povinen oznámit správci všechny změny poskytnutých osobních údajů ve lhůtě 14 dní od uskutečnění změny.

Správce bude v mezích vymezeného účelu zpracovávat údaje o totožnosti subjektu údajů (titul, jméno, příjmení), údaje o trvalém a přechodném pobytu subjektu údajů (adresa, číslo domu, obec, PSČ a stát), údaje o národnosti, fotografii, kontaktní údaje (telefon, e-mail), údaje o dosaženém vzdělání (stupeň vzdělání, vzdělávací instituce, doba studia, rok ukončení studia, akademický titul), údaje o předchozích zaměstnáních (druh práce, zaměstnavatelé), údaje o kvalifikaci a zručnostech (odborné zkoušky, certifikáty, řidičský průkaz), očekávání uchazeče ve vztahu k požadované pracovní pozici nebo prováděné práci, datu nástupu a očekávaných platebních podmínkách.

Právním základem zpracování osobních údajů je souhlas subjektu údajů udělený prostřednictvím registrace na webové stránce správce zaznamenaný elektronickými prostředky, případně písemný souhlas, se zpřístupněním a poskytnutím osobních údajů z informačního systému společnostem ve skupině Maxin’s a jiným subjektům (příjemcům), zejména potenciálním zaměstnavatelům, včetně subjektů v členských státech Evropské unie, a to výlučně ve vztahu k výše vymezenému účelu zpracování. Subjekt údajů souhlasí s přeshraničním tokem osobních údajů, a tedy s poskytnutím a zpřístupněním těchto osobních údajů do členských zemí Evropské unie.

Subjekt údajů bere na vědomí, že v případě úspěšného zprostředkování zaměstnání správcem budou jeho osobní údaje poskytnuty i Ústředí práce, sociálních věcí a rodiny Slovenské republiky podle ustanovení § 31 odst. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zaměstnanosti ve znění pozdějších předpisů.

Subjekt údajů má v souladu s ustanoveními o ochraně osobních údajů:

  1. právo na poskytnutí informací o druhu, struktuře a průběhu zpracování osobních údajů,
  2. právo požadovat od správce přístup k osobním údajům,
  3. právo na opravu osobních údajů,
  4. právo vzít zpět souhlas se zpracováním osobních údajů, který subjekt údajů předtím správci udělil,
  5. podat návrh na zahájení řízení podle § 100 zákona o ochraně osobních údajů,
  6. právo na výmaz nebo omezení zpracování osobních údajů,
  7. právo namítat vůči zpracování osobních údajů i právo na přenositelnost osobních údajů.

Zakazuje se zpracování zvláštních kategorií osobních údajů. Zvláštními kategoriemi osobních údajů jsou údaje, které odhalují rasový původ nebo etnický původ, politické názory, náboženskou víru, filozofické přesvědčení, členství v odborových organizacích, genetické údaje, biometrické údaje, údaje týkající se zdraví nebo údaje týkající se sexuálního života nebo sexuální orientace fyzické osoby.

Při zpracování osobních údajů lze využít na účely identifikace fyzické osoby všeobecně použitelný identifikátor jen tehdy, když jeho využití je nezbytné pro dosažení daného účelu zpracování. Souhlas se zpracováním obecně použitelného identifikátoru musí být výslovný a nesmí ho vylučovat zvláštní předpis, jde-li o jeho zpracování na právním základu souhlasu subjektu údajů. Zveřejňovat obecně použitelný identifikátor se zakazuje; to neplatí, jestliže obecně použitelný identifikátor zveřejní sám subjekt údajů.
Správce je povinen zachovávat mlčenlivost o osobních údajích, které zpracovává. Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení zpracování osobních údajů. Správce se zavazuje osobní údaje zaměstnance chránit, zamezit neoprávněnému přístupu k nim a po uplynutí doby jejich uchovávání uložené zákonem nebo zániku účelu jejich zpracování zajistit jejich následnou likvidaci (vymazání).

Subjekt údajů má právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu opravil nesprávné osobní údaje, které se ho týkají. Se zřetelem na účel zpracování osobních údajů má subjekt údajů právo na doplnění neúplných osobních údajů. Subjekt údajů má právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se ho týkají, a příslušný orgán je povinen bez zbytečného odkladu vymazat osobní údaje, jestliže:

  1. zpracování osobních údajů je v rozporu se zásadami zpracování osobních údajů,
  2. zpracování osobních údajů je v rozporu s požadavky na zpracování zvláštních kategorií osobních údajů,
  3. výmaz osobních údajů je nezbytný ke splnění povinností podle tohoto zákona, zvláštního předpisu nebo mezinárodní smlouvy, kterou je Slovenská republika vázána.

Kontaktní údaje správce:
MAXIN´S Group, s.r.o.
Bajkalská 22
Bratislava – mestská časť Ružinov
82109
Tímto Vám oznamujeme, že dohled nad zpracováním osobních údajů v naší společnosti zajišťuje firma EuroTRADING, s. r. o., a v souladu s § 44 zákona č. 18/20128 Z.z. a článkem č. 37 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 nám poskytuje odpovědnou osobu, kterou můžete kontaktovat na adrese zo@eurotrading.sk

Více informací se dočtete zde: www.eurotrading.sk/zo

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com